Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Soru Ekle

You must login to ask question.

Login

Register Now

Hesap oluşturarak soru sorabilir ve sorduğun soruları takip edebilirsin, hesap oluşturmak için birkaç saniyeyi ayırmalısın.

YÂSÎN NE NİYETLE OKUNURSA

YÂSÎN NE NİYETLE OKUNURSA

يس لما قرئت له

Yasîn ne niyetle okunursa o hâsıl olur hadîsi için İmâm Sehâvî rahimehullah “bu lafız ile” mevzû denmişse de İmâm Süyûtî rahimehullah “el İtkân”ında ve “el Câmi’ul Kebîr”inde bu ma’nâyı te’yîd eden zayıf rivâyetleri nakletmiştir, ki fazîletli amellerde zayıf hadîs makbûldür.

Mehâmilî rahimehullah İbni Zübeyr radıyallahu anh’dan tahrîc etmiştir: Kim bir hâcetin önüne Yâsîn’i koyarsa gerçekleşir.

Ol sebebden bu hadîsin mefhûmu ile amel eden Sûfiyye’yi ve Sûfî büyüklerin kaddesellahu esrâruhum sözüne i’timâd eden halkımızı bu hususta ithâm etmekten sakının.

Kaldı ki bu hususta tecrübe vardır.

Buhârî’nin rahimehullah Sahîh’inde rivâyet edilir ki, bir Sahâbî Fatiha’yı kendisini yılan ısıran birine rukye olarak okumuş, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem de taaccüb edip, O’nun rukye olduğunu nerden bildin demiş ve yaptığını onaylamıştır.

Muhaddis İmâm Münzirî rahimehullah “et Terğîb ve’t Terhîb”inde râvîlerinin “Tecrübe ettim, hak buldum” diye aktardığı hâcet namazının isnâdını cerh etmesine rağmen bu hususta isnâda değil tecrübeye bakılacağını ifâde etmiştir.

Günümüzde günahlarımızın perde olması dolayı ya da Kur’ân-ı Kerîm’i doğru telaffuz edememe ve tecvîdle okuyamama gibi meselelerden ötürü bizim tecrübelerimizin bu gibi meselerin zıddına olması Sûfiyye büyüklerinin tecrübelerini iptal etmez.

Öyleyse halli güç işlerimizin önüne Yâsîn-i şerîfi koyalım ve en hayırlı şekilde sonuçlanması için Cenâb-ı Hakk’a duâ edelim.

Ali Muhammedî

Hakkında admin

Leave a reply